Fundacja Incept została założona w 2014 r. Realizujemy działania w zakresie rozwoju osobistego oraz aktywizacji społecznej.Wspieramy przede wszystkim osobypozostające bez zatrudnienia,osoby zamierzające otworzyć własne przedsiębiorstwa oraz różne inne formy inicjatyw lokalnych. Swym zakresem obejmujemy działania na terenie województwa dolnośląskiego oraz województwa podkarpackiego. W przyszłości planujemy objąć swym działaniem również inne województwa. Prowadzimy doradztwo, konsultacje psychologiczne, terapie oraz organizujemy wolontariuszy. Jesteśmy młodą organizacją, która z uwagi na krótki okres działalności nie miała okazji realizować żadnych dużych projektów. Fundację tworzą natomiastosoby z bardzo bogatym doświadczeniem. Prezes Fundacji koordynował między innymi projekty związane z organizacją szkoleń, staży czy wsparciem nowopowstałych przedsiębiorstw.

Głównymi celami naszej fundacji jest:

 • Wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego w szczególności w obszarzegospodarki, przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, ochrony środowiska, sportu oraz zdrowia.
 • Zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego.
 • Stymulowanie rozwoju rynku pracy i zwiększenie poziomu integracji społecznej i zawodowej, w szczególności w odniesieniu do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających na rzecz kultury i sztuki, gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, ochrony środowiska, sportu oraz zdrowia.
 • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych modeli w zakresie dobrych praktyk, w tym również implementacja zagranicznych wzorców na obszarze RP.
 • Zwalczanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek oraz walka z mową nienawiści i krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi poszczególnych grup społecznych oraz wykluczeniem społecznym.
 • Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.
 • Współuczestniczenie w inicjacji powstawania nowych przedsiębiorstw

Realizujemy powyższe cele, przede wszystkim poprzez:

 • Tworzenie kampanii społecznych, współpracę ze środkami masowego przekazu oraz podejmowanie innych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 • Działalność naukową i badawczą oraz opracowanie i rozpowszechnianie analiz i raportów z badań.
 • Organizację i udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych i debatach publicznych.
 • Merytoryczne i finansowe wspieranie inicjatyw obywatelskich.
 • Działalność szkoleniowo-doradczą.
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prorządowymi, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami oraz pozostałymi instytucjami prowadzącymi działalność w obszarze kultury i sztuki, gospodarki, przedsiębiorczości, edukacji i oświaty, ochrony środowiska, sportu oraz zdrowia.
 • Poradnictwo i pośrednictwo zawodowe.
 • Organizacje procesu aktywizacji zawodowej i społecznej.
 • Pozostałą działalność w zakresie zarządzania i promocji przedsiębiorczości, kultury i sztuki, pomocy społecznej, edukacji i oświaty, dobroczynności, zdrowia, sportu oraz ochrony środowiska.
Skip to content