Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE

Fundacja Incept publikuje listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.


Lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania


UWAGA!!! NIE REJESTRUJEMY JESZCZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH!!!!


Wszelkie informacje dot. kolejnych etapów projektowych będziemy przekazywać na wskazane adresy e-mail’owe.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – DOTACJE
Skip to content