Ogłoszenie Listy Rankingowej Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru – P O D K A R P A C K I E

Dnia 17 maja 2017r. Fundacja Incept ogłasza listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w projekcie podkarpackim ,,Własny biznes – praca i satysfakcja”. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Lista Rankingowa Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – II tura naboru

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu.

Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.

Ogłoszenie Listy Rankingowej Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego z II tury naboru – P O D K A R P A C K I E
Skip to content