Aktywni – Zatrudnieni

Projekt Aktywni – Zatrudnieni

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII Rynek pracy

Numer i nazwa działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Numer identyfikacyjny: RPDS. 08.02.00-02-0116/18

 

Lider projektu:

Fundacja Incept

Wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

 

Parter projektu:

Fundacja Conceptus

Ul. Bujwda 34a/4

50-368 Wrocław

 

Okres realizacji:

01.01.2020 – 30.04.2021

 

Całkowity koszt projektu:

1 033 826,75 zł

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

980 066,75 zł

 

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie u 70 osób (w tym 40 kobiet) z terenu Dolnego Śląska, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających kryteria grupy docelowej w okresie: I.2020 – IV. 2021

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Grupę docelową stanowią osoby z obszaru województwa dolnośląskiego (w rozumieniu KC) od 30 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby z niskimi kwalifikacjami (do ISED 3 włącznie)

 

Zadania w projekcie:

1. Wsparcie diagnostyczno – doradcze

– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu w tym IPD

– Poradnictwo Zawodowe

2. Wsparcie zatrudnienia

– Staże

– Szkolenia

– Pośrednictwo Pracy (Doradca Klienta)

 

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

– min. 30 osób podejmie zatrudnienie,

– min. 20 osób uzyska/podniesie kwalifikacje lub kompetencje,

– min. 50 osób zdobędzie/ uzupełni doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności dzięki ukończeniu stażu.

 

Skip to content