Rekrutacja

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie ?

Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (tj. w wieku 30 lat i więcej), znajdujące się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).
W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. dolnośląskiego.

Zasady rekrutacji do projektu:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (w zakładce do pobrania). Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu we Wrocławiu przy ul. Bujwida 34a /4 (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu dalszą ścieżkę udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce do pobrania.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Skip to content