Idę do pracy! (woj. PODKARPACKIE)

Informacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Numer identyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0033/18

Projekt „Idę do pracy!” realizowany przez:

Lider Projektu:

Centrum Animacji Społecznej

Cmolas 273

36-105 Cmolas

Partner projektu:

Fundacja Incept

Wyb. C. Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

Partner projektu:

Fundacja Conceptus

ul. Bujwida 34 a/4,

50-368 Wrocław

Okres realizacji:
od 01.09.2018 do 31.12.2019

Całkowity koszt projektu:
1 974 412,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 678 250,88 PLN

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia u 100 osób (w tym 60 kobiet) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie do 31.12.2019 r.

Do kogo skierowany jest projekt?:

Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia (tj. w wieku 30 lat i więcej), znajdujące się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).
W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. podkarpackiego.

Zadania w projekcie:
1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne;

-IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

-PORADNICTWO ZAWODOWE

2. Wsparcie zatrudnienia;

-STAŻE

-SZKOLENIA ZAWODOWE

-POŚREDNICTWO PRACY

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 54
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 38
Efektywność zatrudnieniowa ogółem w projekcie – 54

Skip to content