Podkarpacki program wsparcia zatrudnienia – edycja II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe

Numer identyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0119/20


Projekt „Podkarpacki Program Wsparcia Zatrudnienia – edycja II” realizowany przez:

 

Lider Projektu:

Centrum Animacji Społecznej

Cmolas 273

36-105 Cmolas

 

Partner projektu:

Fundacja Incept

Wyb. C. Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

 

Partner projektu:

HORYZONTARIUM Martyna Radywoniuk

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25

50-078 Wrocław

 

Okres realizacji:
od: 01.04.2021 do: 30.09.2022

Całkowity koszt projektu:
1 945 317,24 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 653 519,65 PLN

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia u co najmniej 100 osób (w tym 60 kobiet) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie do IX.2022.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

 

Grupę docelową [dalej GD] stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) będące osobami bezrobotnymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej [dalej os. 50+]
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami [dalej ON],
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. podkarpackiego.

  

Zadania w projekcie:

 

  1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne;

-IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

-PORADNICTWO ZAWODOWE

 

  1. Wsparcie zatrudnienia;

-STAŻE

-SZKOLENIA ZAWODOWE

-POŚREDNICTWO PRACY

 

Główne rezultaty projektu:

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 55 os.
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 35 os.
  • Liczba osób, dla których zwiększono możliwości zatrudnienia poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w projekcie- 100 os.
Skip to content