Rekrutacja

REKRUTACJA

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie ?

Grupę docelową [dalej GD] stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) będące osobami bezrobotnymi znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należące, co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej [dalej os. 50+],
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami [dalej ON],
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. podkarpackiego.

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (w zakładce do pobrania). Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych odbywa się według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu w Kolbuszowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu dalszą ścieżkę udziału w projekcie.

 

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce do pobrania.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Skip to content