Kierunek praca! (woj. PODKARPACKIE)

Projekt pt „Kierunek praca!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0236/16
okres realizacji projektu: 2017.01.01 – 2018.04.30

Wartość projektu: 1 456 324,80 PLN

Lider projektu:
Fundacja Incept
Wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Partner projektu:
Fundacja Spektra
ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia u 80 osób (w tym 48 kobiet) spełniających kryteria grupy docelowej w okresie I.2017 – IV.2018r.

Do kogo skierowany jest projekt?:
Grupę docelową stanowią os. bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż. należące do min. jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby niepełnosprawne [ON],
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. Wsparcie diagnostyczno – motywacyjne;
– IDENTYFIKACJA POTRZEB oraz INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA- IPD
– PORADNICTWO ZAWODOWE

2. Wsparcie zatrudnienia:
– STAŻE
– SZKOLENIA ZAWODOWE
– POŚREDNICY PRACY

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 32
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-32
Pojecie zatrudnienia w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, przez co najmniej:
• 43% osób w wieku 50+,
• 43% osób z niepełnosprawnościami,
• 40% osób długotrwale bezrobotnych,
• 48% osób o niskich kwalifikacjach,
• 49% kobiet,
• 50% biernych zawodowo.

Skip to content