Wsparcie udzielane w ramach projektu

W ramach projektu udzielane jest następujące wsparcie:

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – obejmujące identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy). W ramach doradztwa dla każdego uczestnika projektu stworzony zostanie IPD wyznaczający dalszą ścieżkę udziału w projekcie. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu.
PORADNICTWO ZAWODOWE – aspekt psychospołeczny, identyfikacja i łagodzenie indywidualnych barier psychologicznych, wzmocnienie motywacji UP do zmiany swojej sytuacji zawodowej, badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych oraz udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu.
POŚREDNICY PRACY–całościowa i stała opieka nad UP oraz kompleksowe i indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami danego UP, w tym m.in: nadzór i aktualizacja IPD, organizacja i nadzór nad stażami i szkoleniami oraz szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez danego UP.
SZKOLENIA ZAWODOWE – zakres tematyczny szkoleń będzie dobierany indywidualnie do uczestników projektu w zależności od ich potrzeb określonych w IPD. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Wsparcie przewidziane dla 40 osób. Czas trwania szkolenia zależny od jego tematyki.
STAŻE – będą trwały śr, 5 miesięcy, pozwolą UP na zdobycie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio u pracodawcy. Staże będą spełniać standardy wyznaczone przez EU i PL Ramy Jakości Praktyk i Staży. Profil staży będzie zgodny z predyspozycjami danego UP, IPD i będzie odpowiadał na zapotrzebowanie pracodawców. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki na podstawie umowy stażowej/programu stażu pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadzi stażystę w zakres obowiązków i procedur obowiązujących w organizacji. Po zakończeniu stażu
opracowana zostanie ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena będzie opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej. Wsparcie przewidziane dla 80 osób.

Skip to content