Rekrutacja

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie.
W Projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż. należące do min. jednej z następujących grup:
-os. od 50 r.ż. [os. 50+],
-os. długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby niepełnosprawne [ON],
-osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie).

Wyjaśnienie dotyczące rolników (zapis z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020):
Jeżeli chodzi o wsparcie dla rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa, jako rezultat wsparcia po zakończonym projekcie będzie oczekiwane podjęcie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lub rejestracja w powiatowym urzędzie pracy celem dalszej aktywizacji.

 

Podstawowe zasady rekrutacji do projektu
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Formularz rekrutacyjny (dostępny w zakładce do pobrania). Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych odbywa się według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Osoba, która zostanie zakwalifikowana do projektu zostaje skierowana na wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, podczas którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Indywidualny Plan Działania będzie wyznaczał dla Uczestników Projektu dalszą ścieżkę udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, zamieszczonym w zakładce do pobrania.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Harmonogram rekrutacji:

I tura: 18.04.2017-31.05.2017
Lista rankingowa I tury rekrutacji ,,Kierunek praca!”

II tura: 01.06.2017-30.06.2017
Lista rankingowa II tury rekrutacji ,,Kierunek praca!”

III tura: 01.07.2017-31.07.2017
Lista rankingowa III tury rekrutacji ,,Kierunek praca!”

IV tura: 01.08.2017-31.08.2017
Lista rankingowa IV tury rekrutacji ,,Kierunek praca!”

 

Dnia 31.08.2017 rekrutacja do projektu zostaje zamknięta.

Skip to content