Wsparcie udzielane w ramach projektu

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU:

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

identyfikacja potrzeb uczestników (w tym IPD) – w ramach wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu (przy jego udziale) stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości UP oraz zapotrzebowanie na rynku pracy z wykorzystaniem programu EIPD

poradnictwo zawodowe – pomoc będzie miała charakter zindywidualizowany i dostosowany
do potrzeb Uczestnika Projektu wynikających z Indywidualnego Planu Działania i dotyczyła m.in. identyfikacji i łagodzenie indywidualnych barier psychologicznych, wzmocnienie motywacji uczestnika projektu do zmiany swojej sytuacji zawodowej, badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu oraz
konsultacje indywidualne z zakresu poszukiwania pracy.

staże zawodowe – będą spełniać standardy wyznaczone przez Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży. Profil staży będzie zgodny z predyspozycjami danego uczestnika projektu, będzie wynikał z Indywidualnego Planu Działania i będzie odpowiadał na zapotrzebowanie pracodawców. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki na podstawie umowy stażowej/programu stażu pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadzi stażystę w zakres obowiązków i procedur obowiązujących w organizacji. Po zakończeniu stażu opracowana zostanie ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.

szkolenia zawodowe – realizowane będą zgodnie z tematyką zbieżną z Indywidualnym Planem Działania w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestnika projektu oraz z potrzebami pracodawców. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie
kwalifikacji zawodowych weryfikowane będzie poprzez:
a) egzamin i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
lub
b) uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

wsparcie udzielane przez doradcę klienta – całościowa i stała opieka nad Uczestnikiem Projektu oraz kompleksowe i indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami danego uczestnika projektu, w tym m.in: nadzór i aktualizacja IPD, organizacja i nadzór nad stażami i szkoleniami oraz szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez danego UP.
.
wsparcie mobilności geograficznej– dodatek relokacyjny zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania UP. Reguły przyznania dodatku relokacyjnego będą zgodne z warunkami zawartymi w minimalnym standardzie usług i katalogu stawek określonych w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu.

Skip to content