Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych.

Projekt pt. Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.1 Transformacja społeczna

Typ projektów 9.1.C Podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie zielonej transformacji

Numer identyfikacyjny: FEDS.09.01-IP.02-0007/23

Projekt pt. Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Incept

ul. Bujwida 34a/4

50-368 Wrocław

Partnerzy Projektu:

Firma Horyzontarium Martyna Radywoniuk

Stanisława Leszczyńskiego 4/25

50-078 Wrocław

Okres realizacji:

od: 01.01.2024 do: 31.12.2027

Całkowity koszt projektu

12 840 685,00 zł

Wkład UE

10 200 685,00 zł

Cel główny projektu:

Rozwój 700 przedsiębiorstw z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego, poprzez wzrost kwalifikacji/kompetencji/umiejętności u min. 1188 osób spełniających kryteria grupy docelowej (w tym 630 kobiet), w szczególności poprzez usługi rozwojowe ukierunkowane w zakresie zielonych umiejętności lub zielonych miejsc pracy oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, w tym w związku z rozwojem rynku modernizacji energetycznej, GOZ, technologii cyfrowych inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

Główny rezultat projektu:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 1 188 osób

———————–

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.)[1]

W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z postanowieniami Konwencji, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

− poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

− skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP

[1] Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13576/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – język łatwy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13577/konwencja_ONZ_easy_to_read.pdf

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Skip to content