Rekrutacja

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest do: pracodawców, przedsiębiorstw (w tym MŚP) i ich pracowników – z obszaru powiatu dzierżoniowskiego i powiatu świdnickiego. Za pracodawcę/przedsiębiorcę spełniającego ww. warunek uznaje się podmiot posiadający siedzibę, oddział lub filię na obszarze wskazanych powiatów. Natomiast w przypadku pracowników, są to osoby wykonujące pracę na terenie wskazanych powiatów. Planuje się objąć wsparciem min. 1320 uczestników projektu [UP] w tym 700 kobiet oraz min. 700 pracodawców/przedsiębiorstw.

Etapy rekrutacji:

1. Przedsiębiorstwo/pracodawca zgłasza się do Operatora PSF.

2. Operator dokonuje weryfikacji kwalifikowalności.

3. Przedsiębiorca samodzielnie wstępnie typuje usługę rozwojową odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego Firmy i/lub pracowników (przy czym operator zapewnia poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej)

4. Przedsiębiorca/pracodawca składa formularz zgłoszeniowym. Formularze będą zawierały wszystkie informacje wskazane w Zał. Nr 1. do Regulaminu. Formularze będzie można składać osobiście w punkcie obsługi przedsiębiorców, biurze projektu, pocztą, kurierem oraz przez system elektroniczny.

5. Ocena formalna formularzy oraz ocena w oparciu o punkty premiujące:

a) usługi rozwojowe, prowadzą do nabycia kwalifikacji, zarejestrowanych w ZRK oraz posiadających nadany kod – 5 pkt

b) Przynajmniej 1 uczestnik usługi rozwojowej będzie należał do poniższych grup (po 1 pkt. max 4 pkt.)

– osoby powyżej 50 roku życia

-osoby o niskich kwalifikacjach

-kobiety

-osoby z niepełnosprawnościami.

Powyższe punkty będą decydować o miejscu na liście rankingowej (w sytuacji tej samej daty wpływu, np. pocztą) oraz liście rezerwowej (dla 30 podmiotów w ramach każdego naboru).

6. W przypadku przyznania wsparcia podpisanie umowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Ogłoszenia o rekrutacji, terminy i inne aktualności zawiązane z rekrutacją będą na bieżąco zamieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI

Skip to content