Rekrutacja

REKRUTACJA:

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a także faktyczni opiekunowie osób z niepełnosprawnością, zajmujący się osobami niesamodzielnymi na co dzień (rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Wsparcie skierowane jest do 30 niesamodzielnych OzN (17K, 13M) oraz 30 opiekunów faktycznych, stanowiących bezpośrednie otoczenie OzN z terenów powiatów: miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Podstawową grupą docelową projektu będą OzN wymagające wsparcia asystenta OzN , tj. osoby, które wymagają wsparcia drugiej osoby w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania. Preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia). Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały OzN, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie). Wiek, status zawodowy, wykształcenie oraz płeć nie będą miały znaczenia na etapie rekrutacji, realizacji oraz pozostają bez wpływu na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów.

Skip to content