Młodzi fachowcy

Projekt pt. MŁODZI FACHOWCY

Oś priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Podziałanie 1.2.1
Numer identyfikacyjny: WND-POWR.01.02.01-18-0159/19

 

Projekt „MŁODZI FACHOWCY” realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Incept
wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego
50-226 Wrocław

Partner Projektu:

Fundacja Conceptus
ul. Bujwida 34a/4
50-368 Wrocław

 

Okres realizacji:
2019-12-01 do 2021-03-31

 

Całkowity koszt projektu:
1 626 997,20 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 371 233,24 PLN

 

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 (w tym 50k i 40M) osób młodych do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z obszaru woj. podkarpackiego poprzez realizację zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej do 31.03.2021

Grupę docelową [GD] stanowią osoby młode, w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w tym osoby z niepełnosprawnościami z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
W projekcie będą mogły wziąć udział WYŁĄCZNIE osoby bierne zawodowo (os. bezrobotne nawet jeśli będą ujęte w kategorii NEET nie będą mogły wziąć udziału w projekcie).

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa podkarpackiego [WP] (os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze WP w rozumieniu przepisów KC). Ponadto zakłada się, iż co najmniej 50% Uczestników Projektu [UP] będą stanowiły osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze w WP.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 90 UP, w tym min. 50 kobiet [K] (55,56%). Ponadto zakłada się, że minimum 20% UP (tj. 18 os.) będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami (ON) i / lub osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

1. Wsparcie diagnostyczno -doradcze
2. Wsparcie zatrudnienia
3. Wsparcie samozatrudnienia

 

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Skip to content