Rekrutacja

Grupa docelowa, czyli kto może wziąć udział w projekcie.

Grupę docelową [GD] stanowią osoby młode, w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w tym osoby z niepełnosprawnościami z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa podkarpackiego [WP] (os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze WP w rozumieniu przepisów KC). Ponadto zakłada się, iż co najmniej 50% Uczestników Projektu [UP] będą stanowiły osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze w WP.

W projekcie będą mogły wziąć udział WYŁĄCZNIE osoby bierne zawodowo.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. GD.
Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 90 UP, w tym min. 50 kobiet [K] (55,56%). Ponadto zakłada się, że minimum 20% UP (tj. 18 os.) będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami (ON) i / lub osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie (KRYT. PREMIUJĄCE – każdy uczestnik zaliczający się do więcej niż jednej z wymienionych w ramach kryterium gr. liczony będzie jednokrotnie).

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Osoby zainteresowane szkoleniami/stażami muszą wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny.
Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej zobowiązane są podobnie jak osoby zainteresowane szkoleniami/stażami wypełnić załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny oraz załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy kandydata do wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Ścieżka rekrutacji – Działalność Gospodarcza

Ścieżka rekrutacji – szkolenia/staże

 

Terminy rekrutacji:

I tura:

Osoby zainteresowane zakładaniem działalności gospodarczej: 
Termin od którego można składać wnioski: 10 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 23 stycznia 2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 10 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 03 luty 2020 r.

UWAGA!!!
W dniu 07.01.2020 r. zmianie uległ Załącznik nr 5 – Karta oceny formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy z doradcą zawodowym, w związku z czym zmianie ulega termin składania dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane zakładaniem działalności gospodarczej: 
Termin od którego można składać wnioski: 21 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 05 luty 2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 21 stycznia 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 05 luty 2020 r.

W związku z niewystarczającą liczbą złożonych formularzy Rekrutacja dla osób zainteresowanych zakładaniem działalności gospodarczej zostaje przedłużona. 
Zmieniony termin do którego można składać wnioski: 14 luty 2020 r.

 

II tura:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 06 luty 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 12 marzec 2020 r.

 

III tura:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach/stażach: 
Termin od którego można składać wnioski: 13 marzec 2020 r.
Termin do którego można składać wnioski: 10 czerwiec 2020 r.

 

Listy rankingowe rekrutacji:

Lista rankingowa I tury rekrutacji – staże i szkolenia

Lista rankingowa II tury rekrutacji – staże i szkolenia

Lista rankingowa III tury rekrutacji – staże i szkolenia

Skip to content