Do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – Młodzi fachowcy

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Karta oceny rekrutacyjnej

Załącznik nr 3 – Oświadczenia UP

Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy DG

Załącznik nr 5 – Karta oceny formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy z doradcą zawodowym

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Dokumentacja związana z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Młodzi fachowcy

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 4 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 – Biznesplan

Załącznik nr 6 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 6a – Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7 – Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

Załącznik nr 8 – Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 9 – Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych


Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące używanego środka trwałego

Oświadczenie sprzedającego dotyczące używanego środka trwałego


Regulamin wsparcia szkoleniowo-stażowego

Umowa szkoleniowa

Umowa stażowa

Umowa stażowa – załączniki 1-3

Umowa stażowa – załącznik 4 (wniosek)

Staż – wniosek urlopowy

Informacja o numerze rachunku

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Skip to content