Pracuję u siebie (woj. DOLNOŚLĄSKIE)

Pracuję u siebie

Projekt pt. Pracuję u siebie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa:8 Rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Numer identyfikacyjny: WND-RPDS.08.03.00-02-167/16

Projekt „Pracuję u siebie” realizowany przez:

Lider Projektu:
Fundacja Incept
ul. Wyb. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Okres realizacji:
2016-09-01 do: 2018-08-31
Całkowity koszt projektu:
3 720 194,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
3 620 282,80PLN

Skip to content