Wsparcie udzielane w ramach projektu

Wsparcie udzielane w ramach projektu

Identyfikacja predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby, które podczas procesu rekrutacji pozytywnie przejdą ocenę formalno-merytoryczną odbędą indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, który dokona weryfikacji predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia DG

Organizacja i udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczych

I. IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UP – indywidualizacja i dostosowanie zakresu wsparcia merytorycznego dla UP. W ramach wsparcia zostanie wykorzystane narzędzie EIPD w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb UP w celu odpowiedniego dopasowania zaplanowanych w projekcie szkoleń oraz wsparcie doradczego.

II. DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomóc uczestnikom na rozwinięcie wiedzy biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje danej osoby.

III. SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DG – Szkolenia obejmują niezbędny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zakres wiedzy i będą realizowane w grupach.

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości
Następnie po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego uczestnicy składają Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Następnie Wnioski, zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Każdy wniosek zostanie oceniony przez 2 niezależnych członków KOW przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości. Ocena biznesplanów będzie obejmować kryteria zgodności z pomocą de minimis oraz kryteriami merytorycznymi m.in. wykonalność, kompletność, racjonalność finansowa. Beneficjent poinformuje UP o wynikach oceny biznesplanu i decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu dotacji. Uczestnicy, których biznesplany zostaną zweryfikowane pozytywnie otrzymają:

I. ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w wysokości max. 20000 PLN/os.
II. WSPARCIE POMOSTOWE – w postaci wsparcia finansowego (1200 PLN/m-c x 12 m-cy ) oraz szkol-doradczego 10h/osobę
W ramach projektu planuje się przyznać minimum 76 dotacji, przy czym Beneficjent będzie dążył do udzielenia środków na rozwój przedsiębiorczości każdemu wnioskującemu (pod warunkiem spełnienia przez niego kryterium minimum).

Skip to content