Samodzielni przedsiębiorczy

Projekt pt. SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY

 

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Numer identyfikacyjny: RPDS.08.03.00-02-0073/20

 

Projekt pt. SAMODZIELNI PRZEDSIĘBIORCZY realizowany przez:

 

Lider Projektu:

Fundacja Incept

Wyb. Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

 

Partner Projektu:

HORYZONTARIUM Martyna Radywoniuk

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25

50-078 Wrocław

 

Okres realizacji:

od 01.04.2021 do 31.03.2023

Całkowity koszt projektu:

4 904 497,00 PLN

Wkład UE:

4 168 822,45 PLN

 

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej u 80 uczestników projektu z obszaru województwa dolnośląskiego w okresie do III.2023 r. poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Cele szczegółowe:

  1. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej u 80 uczestników projektu (w tym minimum 45 kobiet) poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń.
  2. Zniwelowanie bariery finansowej ograniczającej możliwość założenia działalności gospodarczej dla 80 uczestników projektu (w tym min. 45 kobiet) poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacji.
  3. Zmniejszenie ryzyka związanego z utrzymaniem założonych w ramach projektu działalności gospodarczych w pierwszym roku ich trwania poprzez przyznanie wsparcia pomostowego dla 80 uczestników projektu (w tym min. 45 kobiet)
Skip to content