Do pobrania

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych skan

Zał. 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych word

Zał. 2 Formularz rekrutacyjny word

Zał. 3 Dokumenty poświadczające status reemigranta i imigranta word

Zał. 4 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego word

Zał. 5 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego word

Zał. 6a Karta oceny predyspozycji kandydata i ocena potrzeb szkoleniowych word

Zał. 6b Karta oceny rekrutacyjnej word

Zał. 7 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych word

Zał. 8 Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan word

Zał. 9 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych i biznesplanu word

Zał. 10 Karta oceny merytorycznej wniosku i biznesplanu word

Zał. 11 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego word

Zał. 11 Zał. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. 11 Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

Zał. 12 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 12 Zał. 1 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. 13 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 14 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 14 Zał. 3 Wzór zestawienia rozliczenia wsparcia pomostowego excel

Zał. 14 Zał. 4 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. 14 Zał. 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis excel

 

Skip to content