Aktualności

Aktualności

_

Dnia 7 czerwca 2017r. Fundacja Incept informuje, iż z wszystkimi osobami wyrażającymi chęć podjęcia dalszych etapów projektowych oraz jednocześnie będącymi rekomendowanymi do dofinansowania zawarto umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy o wsparcie pomostowe.

—————————

Dnia 22 maja 2017r. Fundacja Incept publikuje Ostateczną Listę Wnioskodawców z II tury naboru – kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych.

Ostateczna Lista Rankingowa (II tura naboru)

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

—————————

Dnia 17 maja 2017r. Fundacja Incept ogłasza listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Lista Rankingowa Osób Rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – II tura naboru

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu.

Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.

—————————

Fundacja Incept informuje, iż w dniach 13.05.2017 r. – 14.05.2017 r., zostały przeprowadzone obrady Komisji Oceny Wniosków w związku z oceną wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego z II tury naboru. Planowane obrady odbyły się w biurze projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 11.

—————————

Fundacja Incept informuje, iż wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – przedmiotowe wnioski spełniają wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

—————————

Termin składania wniosków wraz z biznesplanem dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą z II tury naboru.

Dnia 25 kwietnia 2017 Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 26 kwietnia do dnia 11 maja 2017 będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty (załączniki) zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (08:00 – 16:00) przy ul. 11 Listopada 11.

—————————
Terminarz grupowych spotkań z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu z II tury naboru. Szkolenia trwają codziennie od 01.04.2017 do 07.04.2017. Szczegóły poniżej.

W dziale Harmonogram ukazał się do pobrania terminarz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Kolbuszowej oraz w Mielcu. Przydział osób do grup szkoleniowych zostanie przekazany poprzez rozmowę telefoniczną.
Dodatkowo w dziale Harmonogram – pojawił się terminarz indywidualnych doradztw przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
_

 

Spotkanie osób zakwalifikowanych do projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja”

————Ważne !!!————

31 marca 2017r. (piątek) zapraszamy osoby zakwalifikowane do projektu podkarpackiego na spotkanie w celu podpisania umów szkoleniowo-doradczych, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia Uczestnika Projektu. Spotkanie odbędzie się w sali szkoleniowej w firmie Karkut ul. Piłsudskiego 76, Kolbuszowa (ten sam adres co miejsce szkolenia dla grupy kolbuszowskiej).

—————————

UWAGA !!! Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z II tury naboru

Dnia 29 marca 2017 r. Fundacja Incept publikuje wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej z II tury naboru.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

Ostateczna Lista Rankingowa – II tura naboru

Szkolenia dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu projektu (otrzymanie dofinansowania działalności gospodarczej po pozytywnej weryfikacji przez Komisje Oceny Wniosków) rozpoczynają się od 1 kwietnia 2017r. (sobota). Terminy i godziny będą przekazywane Uczestnikom Projektu telefonicznie / e-mail’owo.

—————————

Fundacja Incept ogłasza, iż publikacja wyników Ostatecznej Listy Rankingowej z drugiej tury naborów (suma pkt. z formularza rekrutacyjnego + ocena doradcy zawodowego) zostaną ogłoszone 29 marca 2017 r.

—————————

UWAGA!!! WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – poniżej do pobrania Lista rankingowa z pierwszego etapu rekrutacji – Oceny formularzy rekrutacyjnych z drugiej tury naboru.

LISTA RANKINGOWA – WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

—————————

Fundacja Incept ogłasza, iż z uwagi na dużą liczbę formularzy rekrutacyjnych pierwsza lista rankingowa przed spotkaniami z doradcami zawodowymi zostanie ogłoszona w dniu 15 marca 2017 r. koło godziny 12:00.

—————————

Fundacja Incept ogłasza, iż zostały uaktualnione terminy spotkań z doradcami zawodowymi. Termin spotkań z doradcami zawodowymi z uwagi na dużą liczbę formularzy rekrutacyjnych został ustalony w terminach od 16 marca do 26 marca 2017 r. Dokładniejsze terminy oraz godziny spotkań zostaną uzgodnione indywidualnie z kandydatami na Uczestników Projektu.

—————————

10.03.2017

W związku ze  współrealizacją projektu wraz z Liderem projektu Fundacją Incept pt. „Własny biznes – praca i satysfakcja” nr RPPK.07.03.00-18-0178/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w postaci indywidualnego doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej przez uczestników projektu o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomóc UP na rozwinięcie wiedzy biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje danej osoby.

ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH ZAPYTANIE O CENĘ nr 1CARITAS 178 2017

OFERTA CENOWA DO ZAPYTANIA nr 1 CARITAS 178 2017

—————————

Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 27 lutego do 13 marca 2017 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne do drugiej tury naboru do projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja„. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w biurze projektu lub poprzez wysyłkę drogą pocztową na adres:
Biuro Projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja”
ul. 11 Listopada 11
36-100 Kolbuszowa

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania (załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny)

W terminach od 15 marca do 20 marca 2017 r. planowane są spotkania z doradcami zawodowymi w celu przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

—————————

Poniżej znajduje się Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. Po regulaminowym terminie odwoławczym – nie wniesiono żadnych zmian rankingowych.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Ostateczna Lista Wnioskodawców

—————————

Poniżej znajduje się lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Przypominamy, że każdemu z Państwa został nadany indywidualny numer wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nazwiska i imiona Państwa oraz członków Komisji Oceny Wniosków są chronionymi danymi osobowymi, których się nie upublicznia.

Ostateczna Lista Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie utworzona po zakończeniu procedury odwoławczej i w przeciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu. Ponadto Beneficjent przekaże informacje o wynikach oceny pisemnie uczestnikom projektu.

Wyniki KOW – Własny biznes – praca i satysfakcja

—————————

Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków
Informujemy, że wyniki obrad (lista rankingowa osób rekomendowanych do dofinansowania) zostaną opublikowane w godzinach popołudniowych 21 grudnia 2016 r. (środa).

—————————

Fundacja Incept informuje, iż wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkich złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – przedmiotowe wnioski spełniają wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

—————————

Termin składania wniosków wraz z biznesplanem dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 30 listopada do dnia 13 grudnia będzie można składać wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem, wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz pozostałe dokumenty zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w biurze projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja” w godzinach pracy biura w Kolbuszowej (08:00 – 16:00) przy ul. 11 Listopada 11.

—————————

Terminarz grupowych spotkań z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W dziale Harmonogram ukazał się do pobrania terminarz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Kolbuszowej oraz w Mielcu.

—————————

Spotkanie osób zakwalifikowanych do projektu ,,Własny biznes – praca i satysfakcja”

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do projektu podkarpackiego na spotkanie informacyjne w Domu Weselnym ,,Biały Dwór” przy ul. Sędziszowskiej 10 w Kolbuszowej w dniu 18.11.2016 o godzinie 12:00

—————————

UWAGA!!! Fundacja Incept ogłasza Ostateczną Listę Rankingową w ramach projektu podkarpackiego

Fundacja Incept ogłasza, iż 17.11.2016 r. została ogłoszona Ostateczna Lista Rankingowa (do pobrania).

Ostateczna Lista Rankingowa

Serdecznie gratulujemy !!!

—————————

OCENY Z DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIEGO

UWAGA!!! WYNIKI OCEN Z DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU „Własny biznes – praca i satysfakcja” (Podkarpacie) ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE 17.11.2016 r. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.

—————————

UWAGA!!! WYNIKI OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – poniżej do pobrania Lista rankingowa z pierwszego etapu rekrutacji – Oceny formularzy rekrutacyjnych

Lista rankingowa – wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

 

24.10.16

W związku ze  współrealizacją projektu wraz z Liderem projektu Fundacją Incept pt. „Własny biznes – praca i satysfakcja” nr RPPK.07.03.00-18-0178/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, BMK S.C. zaprasza do składania ofert świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w postaci przeprowadzenia szkolenia dla czterech grup szkoleniowych w dwóch okresach czasu.

ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH ZAPYTANIE O CENĘ nr 1BMK 178 2016

OFERTA CENOWA DO ZAPYTANIA nr 1BMK 178 2016

24.10.16

W związku z realizacją projektu pt. „Własny biznes – praca i satysfakcja” nr RPPK.07.03.00-18-0178/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Incept zaprasza do składania ofert na usługi w postaci indywidualnego doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej przez uczestników projektu o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomóc UP na rozwinięcie wiedzy biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje danej osoby.

ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH ZAPYTANIE O CENĘ nr 1 178 2016

OFERTA CENOWA 1 178 2016

 

Fundacja Incept ogłasza, iż od dnia 7 listopada do 10 listopada 2016 r. będzie można składać dokumenty rekrutacyjne. W terminach od 11 listopada do 15 listopada planowane są spotkania z doradcami zawodowymi.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu oraz w zakładce Do pobrania

 

 

Skip to content