Do pobrania

Do pobrania

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny

Dodatkowe kryteria formalne w ramach projektu

zalacznik-nr-2-karta-oceny-rekrutacyjnej

Załącznik nr 3 karta oceny rozmowy rekrutacyjnej

Załącznik nr 4 deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 4 karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 biznesplan

Załącznik nr 6 karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 7 harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Załącznik nr 8 umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 9 umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10 umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych po przyznaniu wsparcia

Załącznik nr 11 wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu
.

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
Wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego – instrukcję jak prawidłowo zmieniać harmonogram rzeczowo-finansowy można uzyskać w biurze projektu w Kolbuszowej, poprzez e-mail’a lub przez telefon.
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

Dokumentacja związana z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego

.

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy złożyć w biurze Projektu – aby starać się o dofinansowanie działalności gospodarczej oraz otrzymanie wsparcia pomostowego.

Część dokumentów, które będą oznaczone pogrubioną czcionką należy pobrać i uzupełnić – zaś niektóre dokumenty należy przygotować osobiście.

W momencie składania dokumentów niezbędnymi są:

……..
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z załącznikami)
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

……..
……..

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (należy kliknąć we wniosek, by pobrać)

————————— Załączniki do wyżej wymienionego wniosku: —————————

1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej

(Otrzymacie Państwo na ostatnim dniu szkolenia)

2. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy

(Należy przygotować kserokopię jakiegokolwiek dokumentu – zawierającego PESEL np. dowód osobisty. Kserokopię należy podpisać)

3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa

(Należy pobrać wyżej wymieniony Biznes plan oraz przygotować gotową wersję. Przygotowany, wydrukowany i podpisany dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej)

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności

(Należy przygotować i opracować harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, do pobrania – wystarczy kliknąć w pozycję powyżej)

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

(Należy pobrać wyżej wymieniony Formularz informacji de minimis. Wypełniacie Państwo tylko dane z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres) oraz NIP. Tylko i wyłącznie na tą chwilę to wystarczy (kolumna A: 1,2,3). Proszę pamiętać, by na 6 stronie złożyć podpis w kolumnie E. Resztę informacji oprócz tych wyżej wymienionych należy przekreślić)

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej

(Należy pobrać wyżej wymienione oświadczenie, uzupełnić i złożyć podpis)

lub (w razie konieczności, jeżeli otrzymaliście Państwo pomoc de minimis – prosimy o dołączenie takiej informacji)

……..
oraz
……..

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (należy kliknąć we wniosek, by pobrać)

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

Dokumentacja związana z podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego

.

Wzór poglądowy (przykład) – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

Dokumentacja związana z realizacją zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

.

Wniosek o zmianę harmonogramu – INCEPT (wzór)

Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące używanego środka trwałego – INCEPT

Oświadczenie sprzedającego dotyczące używanego środka trwałego – INCEPT

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

Dokumentacja związana z dokonaniem zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

.

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Rozliczenie Dotacji Inwestycyjnej

Szczegółowe zestawienie towarów i usług zawierające parametry techniczne lub jakościowe

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

 

—————————

Skip to content