Wsparcie udzielane w ramach projektu

I. Wsparcie przygotowawcze

1.Diagnoza potrzeb uczestnika- projektu diagnoza będzie obejmowała identyfikację specyficznych potrzeb danej osoby z niepełnosprawnościami ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz jego sytuację rodzinno-społeczną.

2. Weryfikacja predyspozycji asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami- warunkiem zatrudnienia kandydata jako asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych.

3.Szkolenia kompetencyjne dla asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami- Szkolenia podnoszące kompetencje osobistych osoby z niepełnosprawnościami zaangażowanych do projektu w zakresie wskazanym przez psychologa.

II. Wsparcie i realizacja usług asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami

1.Usługi asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami- usługa obejmuje pomoc osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego/zawodowego/edukacyjnego. O ile zajdzie taka potrzeba usługa obejmie również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

2.Koordynator asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami- Koordynator będzie osobą pierwszego kontaktu (dla osoby niepełnosprawnej i asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami), ingerującą działania asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami z konkretnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, będzie koordynował pracę asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami w kontekście zgłaszanych na bieżąco potrzeb osoby niepełnosprawnej, będzie czuwał nad organizacją wsparcia w czasie (zakres podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny i czynnościowy, zgodnie z ustaleniami; cel, czas, miejsce spotkania) oraz jakością pracy asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie ze wszelkimi standardami.

3.Monitoring i ewaluacja usług świadczonych przez asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami-  specjalista będzie monitorował usługi asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami  w celu zapewnienia wysokiej jakość usługi oraz jej zgodność z zawartym kontraktem.

4. Superwizje : grupowe i indywidualne dla asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami. Superwizja jest procesem uczenia się i poszerzania swoich kompetencji. Dzięki udziałowi w superwizji asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami ma możliwość przeanalizowania problemów merytorycznych czy trudności osobistych występujących w jego pracy., uzyskuje nową, szerszą perspektywę rozumienia danego problemu, dzięki czemu może przyjąć właściwą strategię świadczenia usług na rzecz osoby z niepełnosprawnościami.

III. Wsparcie uzupełniające

  1. Wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych- wsparcie będzie miało charakter indywidualny i będzie świadczone w formule odpowiadającej potrzebą danego opiekunów faktycznych.
  2. Wsparcie doradcze dla opiekunów faktycznych- wsparcie o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem faktycznych opiekunów, zgodne z ich indywidualnymi potrzebami, np. wsparcie rodzinne, prawne, z zakresu zasad funkcjonowania systemu opieki społecznej, w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.
  3. Rozbudowa kręgów wsparcia- kręgi wsparcia będą ukierunkowane na zakorzenienie w lokalnej społeczności osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, co pozwoli na „wychodzenie z izolacji”, która często towarzyszy osobom niepełnosprawnym i ich bliskim (w tym opiekunom faktycznym). Kręgi będą zakładać budowę sieci powiązań w ramach których w przyszłości dla osób niepełnosprawnych będzie mogła szukać oparcia. Budowana sieć powiązań obejmować będzie ludzi (bliższą i dalszą rodzinę, otoczenie rodziny, sąsiadów, lokalnych aktywistów, znajomych, innych uczestników projektu etc. ), organizacje i ewentualnie instytucje z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych i bazować będzie na ich prawdziwym zaangażowaniu oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób niepełnosprawnych.
Skip to content