Rekrutacja

Grupa docelowa: Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest do mieszkańców subregionu wałbrzyskiego objętych interwencją Funduszy Sprawiedliwej Transformacji.

 Planuje się objąć wsparciem 70 uczestników projektu w tym min. 45 kobiet, w podziale:

 -30 osób z niepełnosprawnościami , wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich 30 opiekunów faktycznych (w rozumieniu Wytycznych Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021– 2027)

-10 Asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami.

 Wszyscy uczestnicy projektu będą osobami zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar subregionu wałbrzyskiego.

Etapy rekrutacji:

 1. Opracowanie dokumentów rekrutacyjnych oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej (zgodna min. z WCAG 2.1). i udostępnienie w biurze projektu, w sieci współpracy, punktach kontaktowych.
 2. Akcja informacyjna z uwzględnieniem zróżnicowanych metod i kanałów komunikacyjnych (spotkania rekrutacyjne, sieć współpracy, ogłoszenia, marketing szeptany, media społecznościowe i tradycyjne etc.). Działania będą miał na celu zachęcenie grupy docelowej do udziału w projekcie oraz niwelowanie barier.
 3. Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w formie papierowej w biurze projektu i punktach kontaktowych lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia będzie można składać zróżnicowanymi kanałami, m.in. osobiście, pocztą, kurierem, elektronicznie (w sytuacji gdy dana os. z przyczyn obiektywnych nie będzie mogła skorzystać z tych kanałów będzie możliwość skorzystania z asystentury w tym zakresie zorganizowanej w ramach zasobów partnerstwa, np. pomoc asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami w wypełnieniu, przyjazd do miejsca zamieszkania, etc.)
 4. Ocena formularzy rekrutacyjnych obejmującą:
 • ocenę formalną – weryfikacja kryteriów formalnych w zakresie przynależności do grupy docelowej
 •  przyznanie dodatkowych pkt. za przynależność do poszczególnych grup, w tym:
 1. Os. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt
 2. Os. o znacznym/głębokim stopniu niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością sprzężoną/ osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 pkt
 3. osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,- (5 pkt.)
 4. os. zamieszkujące w gospodarstwach domowych, w których pracuje max. 1 os. (4 pkt.)
 5. kobiety (1 pkt)

Powyższe punkty będą decydować o miejscu na liście rankingowej oraz liście rezerwowej i pozwolą na wybór do projektu osób w najniekorzystniejszej sytuacji.

 • -Wybór osoby z niepełnosprawnościami z największą liczbą pkt (opiekun faktyczny danej osoby niepełnosprawnej będzie wskazywany w formularzu rekrutacyjnym i zostanie automatycznie zakwalifikowany do projektu).
 • -Wybór asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami -kryteria dot. wyboru zostaną określone dopiero na podstawie diagnozy potrzeb uczestnika projektu. Zakwalifikowanie asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami pod warunkiem pozytywnej weryfikacji.  Spełnienie kryteriów będzie potwierdzane zaświadczeniem/orzeczeniem/innym dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot, a jeżeli to niemożliwe – oświadczeniem. W wypadku problemów z rekrutacją planujemy zintensyfikowane działania informacyjne/promocyjne oraz dodatkowy nabór.

Ogłoszenia o rekrutacji, terminy i inne aktualności zawiązane z rekrutacją będą na bieżąco zamieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI

Skip to content