MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy

Projekt pt. MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer identyfikacyjny: POWR.01.02.01-02-0019/20

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej w postaci:

  •  bezpłatne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 PLN,
  • bezzwrotnego wsparcia pomostowego na okres do 6 miesięcy w wysokości śr. 2 000 PLN/miesiąc.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze WD w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się  w Regulaminach, w zakładce do pobrania.

Lider Projektu:
Fundacja Incept
Wyb. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Partner Projektu:
HORYZONTARIUM Martyna Radywoniuk
Leszczyńskiego 4/25
50-078 Wrocław

Okres realizacji: 2021-03-01 do 2023-04-30

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

Wartość projektu: 4 680 490,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 944 717,65 PLN

Wkład z budżetu państwa: 68 9973,15 PLN

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 biernych zawodowo i młodych osób (w tym 60 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego w okresie do 31.01.2023 poprzez otwarcie przez nich trwałych (min. 12 miesięcy) działalności gospodarczych.
Cele szczegółowe:
1. Zdobycie kompetencji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej u 108 uczestników projektu (60 kobiet, 48 mężczyzn).
2. Zniwelowanie bariery finansowej ograniczającej możliwość założenia działalności gospodarczej u 108 uczestników projektu (60 kobiet, 48 mężczyzn).
3. Zmniejszenie ryzyka związanego z utrzymaniem założonych działalności gospodarczych w poprzez przyznanie wsparcia pomostowego u 108 uczestników projektu (60 kobiet, 48 mężczyzn).

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
-Liczba osób, które otworzyły działalność gospodarczą i utrzymały jej funkcjonowanie przez okres nie krótszym niż 12 miesięcy – 108
-Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 108

Skip to content