Rekrutacja

Grupę docelową stanowią osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze WD w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku.

Osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. to:

– osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (jako osoby, które utraciły zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy/zleceniodawcy lub takie, którym wygasła umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Mogą to być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron),

– osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r.(jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu),

oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

Z udziału w projekcie wykluczone zostaną osoby:

-należące do Grupy Docelowej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

-uczestniczące jednocześnie w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne,

-które posiadały wpis do CEIDG/KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

-wszystkie osoby wykluczone zgodnie z katalogiem wskazanym w Regulaminie rekrutacji.

 

Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 108 uczestników projektu  (w tym 60 kobiet i 48 mężczyzn )

 

ETAPY REKRUTACJI

ETAP1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu (elektronicznie, osobiście, pocztą/kurierem)

ETAP2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

Ocena merytoryczna będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria (łącznie max. 50pkt.):

-Opis pomysłu(max.15 pkt.)

-Doświadczenie zawodowe wykształcenie(max. 6 pkt.)

-Realność planu(max. 14 pkt.)

-Charakterystyka klientów(max6)

-Charakterystyka rynku i konkurencji(max. 9pkt. )

ETAP3: Rozmowa z Doradcą Zawodowym

Na koniec dla osób, które uzyskały minimalną liczbę punktów za ETAP 2 i 3 zostanie utworzona lista rankingowa.

Punktacja stanowić będzie sumę oceny merytorycznej, oceny doradcy zawodowego oraz punktów za następujące kryteria premiujące:

  • osoby z miasta średnich/tracące funkcje gospodarcze + 5 pkt *
  • kobiety + 5 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnościami + 5 pkt.
  • NEET (zgodnie z definicją z Regulaminu) +5 pkt.

*Do miast tracących funkcje gosp. zaliczamy:
Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

Ogłoszenia o rekrutacji, terminy i inne aktualności zawiązane z rekrutacją będą na bieżąco zamieszczane w zakładce aktualności.

Skip to content