Do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pdf skan

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (wersja aktualna) word odt

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza word

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego word

Zał. 4a Karta oceny predyspozycji kandydata word

Zał. 4b Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych word

Zał. 5 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia pdf

Zał. 6 Karta wyniku oceny word

Zał. 7 Umowa uczestnictwa w projekcie word

Zał. 8 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego word

Zał. 9a Druk US-7 pdf

Zał. 9b Wzór druku US-7 pdf

Zał. 10 Wzór zaświadczenia ZUS pdf

Zał. 11 Formularz szczególnych potrzeb kandydata/kandydatki w zakresie dostępności do projektu word

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO pdf skan

Zał. 1 Biznesplan word

Zał. a do Biznesplanu – Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w etapie szkoleniowym word

Zał. b1 do Biznesplanu – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. b2 do Biznesplanu – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis word

Zał. c do Biznesplanu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel

Zał. d do Biznesplanu – Szczegółowe zestawienie towarów i usług word

Zał. f do Biznesplanu – Oświadczenia (wersja aktualna) word

Zał. g do Biznesplanu – Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków otrzymania word

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu word

Zał. 3 Standardy oceny biznesplanów word

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego word

Zał. 5 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis word

Zał. 6 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis word

Zał. 7 Formularz informacji de minimis excel

Zał. 8 Zestawienie planowanych wydatków excel

Zał. 9 Oświadczenie dotyczące osób z niepełnosprawnościami związane z opłacaniem składek word

Zał. 10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 11 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego word

Zał. 12 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego word

Zał. 13 Oświadczenie uczestnika o braku podwójnego finansowania wydatków w projektach
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego word

Zał. 14 Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego excel

Zał. 15 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową word

Zał. 16 Oświadczenie małżonka na zawarcie: umowy o udzielenie wsparcia finansowego/umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego word

Zał. 17 Oświadczenie wystawcy weksla(i) in blanco word

Zał. 18 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis word

—————————————

Informujemy, iż dnia 08.02.2022 r. zaktualizowano Zał. 1 Formularz rekrutacyjny. Wersja aktualna zmieszczona powyżej obowiązuje od dnia 08.02.2022. Zmiana polegała na dodaniu oświadczenia nr. 22 w części C.I. o treści „Oświadczam, że uczestniczę / nie uczestniczę* (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne”. Poniżej wersja archiwalna.

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny – wersja archiwalna word  odt
—————————————

Informujemy, iż dnia 14.01.2022 r. zaktualizowano Zał. f do Biznesplanu. Wersja aktualna zmieszczona powyżej obowiązuje od dnia 14.01.2022. Poniżej wersja archiwalna. Zmianie uległa treść oświadczenia w punkcie 2.

Zał. f do Biznesplanu – Oświadczenia – wersja archiwalna word

—————————————

Informujemy, iż dnia 12.08.2021 r. naniesione zostały poprawki, które nie wpływają na wartość merytoryczną dokumentów.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane pozycje:

W załączniku 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
Sformatowano kolumny G,H oraz wiersz 22

—————————————-

Informujemy, iż dnia 14.07.2021 r. naniesione zostały poprawki, które nie wpływają na wartość merytoryczną dokumentów.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane pozycje:

W załączniku „f” do Biznesplanu w ramach projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” w pkt 3

było:

 3. Byłem/Nie byłem*karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych.

jest:

3. Byłem/Nie byłem*karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

W załączniku „g”  do Biznesplanu w ramach projektu „MŚP 2.0 – Młodzi Świetni Przedsiębiorcy” w pkt j)

było:

     Nie jestem karany(a) za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych

jest:

    Nie jestem karany(a) za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

W załączniku 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w wierszu 18

było:

Kolumny C-H (pola I-VI) – należy wskazać konkretną kwotę w danych kategoriach planujemy ponieść w kolejnych miesiącach otrzymywania wsparcia pomostowego

Jest:

Kolumny D-I (pola I-VI) – należy wskazać konkretną kwotę w danych kategoriach jaką planujemy ponieść w kolejnych miesiącach otrzymywania wsparcia pomostowego

W wierszu 19

było:

Pola w kolumnie I oraz wierszu 14 (SUMA) uzupełniają się automatycznie

Jest:

Pola w kolumnie J oraz wierszu 14 (SUMA) uzupełniają się automatycznie

W załączniku 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenia własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w wierszu 7

było:

Nr umowy o przyznaniu finansowego wsparcia pomostowego :

Jest:

Nr umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego :

W wierszach 12-22 sformatowano komórki

Skip to content