Praca i lepsze jutro/Праця і впевненість у завтрашньому дню

Projekt pt. Praca i lepsze jutro

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Numer identyfikacyjny: RPDS.08.02.00-02-0017/22

Projekt pt. Praca i lepsze jutro realizowany przez:

Lider Projektu:

Fundacja Incept

Wyb. Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

Partnerzy Projektu:

Firma Horyzontarium Martyna Radywoniuk

Stanisława Leszczyńskiego 4/25

50-078 Wrocław

Fundacja „SPEKTRA”

Wolności 37/8

58-350 Mieroszów

Okres realizacji:

od: 01.10.2022 do: 30.11.2023

Całkowity koszt projektu

3 653 031,12 zł

Wkład UE

3 105 076,45 zł

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie u 120 imigrantów (w tym 96 kobiet) powyżej 30 roku życia, z terenu Dolnego Śląska, spełniających kryteria grupy docelowej w okresie do X.2023

Główne rezultaty projektu:

Liczba osób, u których wzrośnie szansa na zatrudnienie: 120

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 90

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 44,3%

Проект Праця і впевненість у завтрашньому дню

Проект спів-фінансується Європейським соціальним фондом у рамках Регіональної операційної програми для Нижньосилезійського воєводства на 2014-2020рр., ., Пріоритет 8 Ринок праці, Захід 8.2 Підтримка для осіб котрі шукають роботу.

Ідентифікаційний номер: РПДС.08.02.00-02-0017/22

Проект Праця і впевненість у завтрашньому дню реалізований

Лідер проекту:

Фундація Incept

Проектний офіс:

вул. Odona Bujwida 34а/4

50-368 Вроцлав

Партнери проекту:

Фірма Horyzontarium Martyna Radywoniuk

Stanisława Leszczyńskiego 4/25

50-078 Вроцлав

Фундація „SPEKTRA”

Wolności 37/8

58-350 Мірошув

Час реалізації

Від: 01.10.2022 до: 30.11.2023

Загальна вартість проекту

3 653 031,12 zł

Внесок ЄС

3 105 076,45 zł

Основна мета проекту:

Збільшення можливостей працевлаштування для 120 іммігрантів (в тому числі 96 жінок) старше 30 років з Нижньої Сілезії, які відповідають критеріям цільової групи в період до жовтня 2023 року

Основні результати проекту:

Кількість осіб з підвищеними шансами працевлаштування: 120

Кількість людей, які отримали кваліфікацію або набули компетенції після закінчення програми: 90

Показник ефективності працевлаштування: 44,3%

Skip to content