Rekrutacja/Набір до проекту

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia udzielanego to pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dana osoba będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem, że nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

ETAPY REKRUTACJI

Etap I. Opracowanie dok. rekrutacyjnych i projektowych (formularze, regulamin, umowy, etc).

Etap II. Rekrutacja z uwzględnieniem zróżnicowanych metod i kanałów komunikacyjnych (spotkania rekrutacyjne, sieć współpracy, marketing szeptany, etc.) i przyjmowanie zgłoszeń (składanych osobiście lub pocztą w biurze proj.). Działania będą miały na celu zachęcenie GD do udziału w proj.(ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz ON) oraz niwelowanie barier GD.

Etap III. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych pod względem kwalifikowalności danej os. (spełnienie kryterium GD) oraz ocena za dodatkowe kryteria:

  1. KOBIETY (3pkt.),
  2. ON (3pkt.),
  3. Os. o niskich kwalifikacjach (2 pkt),
  4. Os. długotrwale bezrobotne (1 pkt.)
  5. Osoby 50 + (1 pkt.)

Weryfikacja spełniania przez UP kryteriów odbywać się będzie na podstawie dokumentów wskazanych w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami, w tym w szczególności:

-stosownego stempla w paszporcie lub zaświadczenia potwierdzającego nadanie nr PESEL w specjalnym trybie

-urzędowego zaświadczenia z PUP w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne

– zaświadczenie z ZUS – w przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach

– dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania uczestnika projektu na obszarze WD

Etap IV. Os., spełniające kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do projektu.

 

Ogłoszenia o rekrutacji, terminy i inne aktualności zawiązane z rekrutacją będą na bieżąco zamieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

Цільовою групою/кінцеві одержувачі даної підтримки є безробітні (безробітні або економічно неактивні ) іммігранти віком від  30 років, які проживають у Нижньосилезійському воєводстві, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з військовими діями, що проводяться в Україні, тобто осіб визначених законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Дана особа зможе взяти участь у проекті за умови, якщо вона не отримує підтримку в іншому проекті у сфері професійної активізації, спів фінансованої з коштів європейського соціального фонду.

ЕТАПИ НАБОРУ

І етап. Розробка документів набору та проекту (бланки, положення, договори тощо).

II етап. Набір персоналу з урахуванням різних методів і каналів комунікації (рекрутингові зустрічі, мережа співпраці, маркетинг із вуст в уста тощо) і прийом заявок (подача особисто або поштою в конструкторське бюро). Діяльність буде спрямована на заохочення цільової групи до участі в проекті (з особливим акцентом на жінок і осіб з інвалідністю) та усунення бар’єрів для цільової групи .

III етап. Формальна оцінка аплікаційних формулярів з точки зору відповідності конкретної особи. (відповідає критерію цільової групи) та оцінка за додатковими критеріями:

1.ЖІНКИ (3 бали),

2.Людина з обмеженими можливостями(3 бали)

3.Особи низької кваліфікації (2 бали),

4.Особи тривале безробітні (1 бал)

5.Особи 50+ (1 бал)

Перевірка відповідності центру зайнятості критеріїв будуть здійснюватися на підставі документів , зазначених у положенні про конкурс із додатками, у т.ч. Зокрема:

-відповідний штамп в паспорті або довідку про

– відповідний штамп у паспорті або довідку про присвоєння номера PESEL в спеціальному режимі.

– офіційна довідка з ПУП для осіб, які перебувають на обліку в органах зайнятості як безробітні

– довідка з Установи соціального страхування – у випадку безробітних або професійно неактивних осіб, які не внесені до державних реєстрів

– документи, що підтверджують місце проживання учасника проекту на території РД

ІV стадія. Житлові масиви, які відповідають формальним критеріям, будуть кваліфіковані для проекту.

Оголошення про набір, дати та інші новини, пов’язані з набором, будуть постійно публікуватися у вкладці НОВИНИ

 

Skip to content