Wsparcie udzielane w ramach projektu/Підтримка яка надається в рамках проекту

Poradnictwo zawodowe

Indywidualna Identyfikacja Potrzeb uczestników projektu w tym mi.in indywidualny plan działania- obejmująca diagnozowanie potrzeb uczestników projektu w zakresie wsparcia w projekcie, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego;

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – pomoc będzie miała charakter zindywidualizowany, zróżnicowany i dostosowany do potrzeb UP wynikających z IPD i dotyczyła m.in., pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez pracy oraz pomoc w ich rozwiązaniu, wsparcia w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, konsultacje indywidualne z zakresu poszukiwania pracy i inne w zależności od potrzeb uczestników projektu.

Wsparcie szkoleniowe

Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji (przewidziano dla 100 UP). W projekcie będą realizowane wyłącznie szkolenia, zgodne ze zdiagnozowanymi w ramach IPD potrzebami UP ora zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy (szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową danego UP na rynku pracy). Pozwoli to dopasować charakter szkoleń do potrzeb i możliwości każdego UP. Efektem szkoleń ma być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji.

Wsparcie zatrudnienia

POŚREDNICTWO PRACY–Do zadań Pośrednika Pracy będzie należało przede wszystkim pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia przez uczestników projektu, mające na celu jak najtrafniejszy dobór, w możliwie krótkim terminie odpowiedniego stanowiska pracy. Ważnym zadaniem Pośrednika Pracy będzie nawiązywanie kontaktów z pracodawcami oraz integracja zebranych konkretnych ofert pracy oraz ofert szkoleniowych i stażowych z potrzebami pracodawców i uczestników projektu.

II.STAŻE– śr. 5 m-cy. (min.3– max.6 mc) – pozwolą uczestnikom projektu na nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności bezpośrednio u pracodawcy. Szczególnie istotne wsparcie w kontekście grupy docelowej. Stypendium stażowe pozwoli zapewnić Uczestnikom środki do utrzymania (podstawowa potrzeba większości uchodźców), a doświadczenie w polskich warunkach pracy, które w mogą się bardzo różnić od ukraińskich, przygotuje uczestników do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie i zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

 

Профорієнтація

Індивідуальне визначення потреб учасників проекту, включаючи, індивідуальний план дій – включаючи діагностику потреб учасників проекту, діагностику потреб у навчанні та можливостей професійного розвитку;

Індивідуальні професійні консультації –  ця допомога буде індивідуальною, диверсифікованою та допасованою до потреб управління зайнятості, які виникають з індивідуального плану дій та охоплюватиме допомогу у діагностиці безробіття та допомогу в їх вирішенні, підтримку у плануванні розвитку кар’єри, надання консультації щодо використання стандартизованих методів,  що полегшують вибір професії , індивідуальні консультації у сфері пошуку роботи та інше , залежно від потреб учасників проекту.

Підтримка на навчанні

Високоякісне навчання що веде до набуття кваліфікацій та/або компетенцій (передбачено для 100 центрів зайнятості ). У рамках проекту проводитимуться тренінги відповідно до потреб , відповідно до потреб центру зайнятості , діагнозованих  у рамках індивідуального плану дій, та потреб ринку праці (навчання, адаптоване до потреб та підтримка професійної ситуації центру зайнятості на ринку праці)  Це дасть змогу налаштувати навчання до потреб та можливостей кожного центру зайнятості. Результатом навчання має бути отримання професійної кваліфікації або набуття компетенцій.

Підтримка при працевлаштуванні

Працевлаштування – до завдань агента з працевлаштування  входитиме, перш за все , працевлаштування у сфері отримання відповідної роботи учасниками проекту, спрямоване на максимально точний підбір відповідної посади в найкоротші терміни. Важливим завданням агента з працевлаштувань буде встановлення контактів з роботодавцями та інтеграція зібраних конкретних пропозицій роботи, а також пропозицій щодо навчання та стажування з потребами роботодавців роботодавців та учасників проекту.

ІІ стажування – +- 5 місяців (мін. 3 макс. 6 місяців) – дозволить учасникам проекту отримати/поповнити професійний досвід та практичні навички безпосередньо у роботодавця. Особливо важлива підтримка в контексті цільової групи. Стипендія на стажування забезпечить учасникам засоби до існування (основна потреба більшості біженців) а досвід роботи в польських умовах, які можуть сильно відрізнятись від українських, підготує учасників до працевлаштування за професією та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Skip to content