Super przedsiębiorcy (woj. dolnośląskie)

Projekt pt. Super przedsiębiorcy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa:8 Rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Numer identyfikacyjny: RPDS.08.03.00-02-0087/17

Projekt „Super przedsiębiorcy” realizowany przez:

Lider Projektu:
Fundacja Incept
ul. Bujwida 34a/4
50-368 Wrocław

Okres realizacji:
od: 2018-03-01 do: 2019-10-31
Całkowity koszt projektu:
2 040 192,00 zł PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
1 734 163,20 PLN

Skip to content