Aktualności

 
04.01.2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze odbędzie się w okresie styczeń-październik 2019 roku i będzie ono realizowane w pomieszczeniach dostępnych bez barier architektonicznych zapewniających poufność prowadzonych rozmów. Zespół odpowiedzialny za projekt „Super Przedsiębiorcy” będzie z Państwem w kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia dogodnych dla Państwa terminów.

———————————————–
26.11.2018 r.

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 26 listopada 2018 r.  została opublikowana Ostateczna Lista Osób rekomendowanych do przyznania Wsparcia Pomostowego (poniżej). Informujemy, iż zgodnie z  Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej ze wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusze pozubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media.

Ostateczna Lista -wsparcie pomostowe „Super Przedsiębiorcy”

Serdecznie gratulujemy !

———————————————–

13 listopada 2018 r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA- projekt „Super Przedsiębiorcy”

Fundacja Incept ogłasza, iż w dniu 13 listopada 2018 r.  została opublikowana Ostateczna Lista Rankingowa (poniżej). Wszystkie osoby, które składały wnioski o przyznanie wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały rekomendowane do dofinansowania. Osoby, które posiadają status rekomendowany do dofinansowania mogą zakładać działalność oraz konto bankowe od  momentu opublikowania listy tj. od 13.11.2018 r.

Ostateczna lista rankingowa „Super Przedsiębiorcy”

W celu ustalenia terminu podpisania umów finansowych będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.

Serdecznie gratulujemy !

 

31.10.2018r.

UWAGA!!!! WAŻNE!!!! 

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW PRZYWRÓCONY!!!!! „Super Przedsiębiorcy”
Fundacja Incept ogłasza, że od 31 października 2018 r. do  9 listopada 2018 r. w ramach projektu „Super Przedsiębiorcy” będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tzw. Biznesplany, które stanowią załącznik 6 do Regulaminu. Wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres biura projektu: ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura projektu!

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje zostaną do Państwa przesłane mailem.

31.10.2018r.

Ważne! Dokumentacja projektowa!!!

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prośby Fundacji  o utrzymanie „starej dokumentacji projektowej” informujemy że  projekt pn. „Super przedsiębiorcy”, nr RPDS.08.03.00-02-0087/17  jest wciąż realizowany na już zaakceptowanej dokumentacji w dniu 24.05.2018!!!! REASUMUJĄC – NIE MA ZMIAN DOKUMENTACJI!!! BIZNESPLANY I INNE ZAŁĄCZNIK SKŁADAMY NA STARYCH WZORACH!!!

16.10.2018r.

UWAGA!  Zawieszenie składania biznesplanów

W związku z ostateczną interpretacją kwalifikowalności VAT przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w  projektach realizowanych w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nastąpi aktualizacja  Regulaminu (w tym wzoru Wniosku o Przyznanie Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości tj. Biznesplan, umów finansowych). Będą to aktualizacje dotyczące tylko zmian w zakresie  VAT.

W związku z czym wstrzymujemy zbieranie Biznesplanów na okres około 5 dni roboczych aż do momentu zaktualizowania nowych wzorów dokumentów.

———————————————–

Termin składania biznesplanów – projekt „Super Przedsiębiorcy”
Fundacja Incept ogłasza, że od 17 października 2018 r. do 30 października 2018 r. w ramach projektu „Super Przedsiębiorcy” będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tzw. Biznesplany, które stanowią załącznik 6 do Regulaminu. Wnioski znajdują się na stronie projektu w zakładce do pobrania. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres biura projektu: ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura projektu!

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje zostaną do Państwa przesłane mailem.

Ważne! Działalność otwieramy dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników KOW!

———————————————–

24.08.2018r.

UWAGA !!!

Wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej!!!!!!!!!!

Poniżej publikujemy wyniki Ostatecznej Listy Rankingowej wg malejącej liczby pkt. Ponadto przypominamy, iż w przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów uzyska równą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na ostatecznej liście rankingowej otrzymuje osoba, która uzyskała więcej punktów za poszczególne części oceny w następującej kolejności:

  • Punkty przyznane za indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym,
  • Punkty przyznanie za kryterium: szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej (na podstawie formularza rekrutacyjnego)
  • Punkty przyznane za kryterium: pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej (na podstawie formularza rekrutacyjnego)
  • Punkty przyznane za kryterium: posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej (na podstawie formularza rekrutacyjnego).

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

UWAGA!!!! W przypadku rezygnacji którejś z osób zakwailfikowanych do udziału w projekcie  zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z najwyższą pozycją na Ostatecznej Liście Rankingowej (wśród osób niezakwalifikowanych).

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu !

———————————————–

17.08.2018

Zgodnie z §3 – Zasady rekrutacji Uczestników do projektu REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI poniżej publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ

Powiadomienie o terminach przeprowadzenia rozmów z doradcami zawodowymi  nastąpi/ło w drodze rozmowy telefonicznej oraz przesłania informacji w formie wiadomości e-mail

OSTATECZNA LISTA KANDYDATÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO ROZMÓW Z DORADCĄ

———————————————–

31.07.2018

Informujemy, że planowany termin rozpoczęcia rozmów rekrutacyjnych odbędzie się w dniach 19.08.2018 -24.08.2018. Rozmowy będą odbywały się we Wrocławiu lub w Wałbrzychu o konkretnym terminie i miejscu spotkania będziemy informować telefonicznie osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu rekrutacji.

———————————————–

27.07.2018

Informujemy że na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji zostaje ułożona lista rankingowa osób rekomendowanych do rozmów z doradcą uszeregowana w kolejności malejącej rozpoczynając od największej liczby uzyskanych punktów. Osoby, które nie zakwalifikowały się do etapu drugiego Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie wraz z uzasadnieniem. Etap drugi polega na przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.Do kolejnego etapu (rozmowa z doradcą)  zakwalifikowało się 76 osób z najlepiej ocenionymi formularzami GRATULUJEMY!!!

Lista rankingowa os. rekomendowanych do rozmów z doradcą

———————————————–

Wyniki ocen formularzy rekrutacyjnych najwcześniej podamy pod koniec następnego tygodnia (do 27.07.2018). Przedłużenie ocen wynika z faktu weryfikacji statusu osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją we właściwych instytucjach samorządu terytorialnego. W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy i  prosimy o wyrozumiałość.

 


Dnia 25.05.2018 r. Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 14.06.2018 – 20.06.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu ” SUPER PRZEDSIĘBIORCY” przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania. Wzór formularza, regulamin projektu oraz wszelkie inne dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce do pobrania.

———————————————–

Dokumenty rekrutacyjne, regulaminy oraz dokumenty dot. wsparcia dotacyjnego oraz pomostowego zostaną opublikowane ok. 20 maja 2018r. w momencie publikacji ogłosimy terminy rekrutacyjne. Ponadto informujemy że Beneficjent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości regulaminu rekrutacji, formularza rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o udział w projekcie oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.

 

Skip to content