Rekrutacja

Grupę docelową[GD] stanowią os. zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego od 30 r.ż., pozostające bez zatrudnienia (w tym należące do I lub II profilu pomocy os. bezrobotne) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • os. starsze po 50 r.ż.,
  • kobiety,
  • os. niepełnosprawne, 
  • os. długotrwale bezrobotne,  
  • os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

Ze wsparcia nie będą mogli skorzystać:
-rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha (w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać os. pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod
warunkiem, przejścia z KRUS do ZUS).
-os., które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły DG na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy
przed przystąpieniem do projektu.
-pozostałe os. wykluczone ze wsparcia zgodnie z wytycznymi, regulaminem oraz zał 5 do regulaminu.
Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 38 os. w tym min. 23 kobiety. W związku z gorszą sytuacja zawodową oraz licznymi barierami zakłada się, że podczas rekrutacji pierwszeństwo będą mieć ON oraz kobiety.

Etapy rekrutacji:
1ETAP Opracowanie dok. rekrutacyjnych i dot. wsparcia finansowego wg wzorów IP RPO WD (zatwierdzone przez DWUP dok. zostaną poddane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem rekrutacji).
2ETAP Akcja info. z uwzględnieniem zróżnicowanych metod i kanałów komunikacyjnych (spotkania rekrutacyjne, sieć współpracy, ogłoszenia, marketing szeptany, etc.).
3ETAP Przyjmowanie formularzy w biurze projektu oraz wyznaczonych punktach rekrutacyjnych, osobiście lub korespondencyjnie.
4ETAP Ocena formularzy rekrutacyjnych obejmująca ocenę:
A) formalną w zakresie przynależności do GD (metoda 0-1)
B) merytoryczną (max. 30 pkt. za opis planowanej działalności) – w oparciu o kryteria zgodne z Regulaminem projektu – stanowić będzie średnią z ocen przyznanych przez 2, losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej. Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu jest uzyskanie min. 15 pkt.
5ETAP. Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym – przeprowadzone w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia DG (opis zad.1). Ocena w skali 0-30 pkt. (min.15 pkt.)
6ETAP Dla os., które uzyskały min. liczbę pkt. za ETAP 4 i 5 zostanie utworzona lista rankingowa wg malejącej liczby pkt. Punktacja stanowić będzie sumę:
a. Oceny formularza rekrutacyjnego (min. 15/ max 30)
b. Oceny doradcy zawodowego (min. 15/ max 30)
c. Punktów dodatkowych:
– os. z obszarów objętych PR +5 pkt.
– os. z terenów wiejskich +5 pkt.
– kobiety + 10 pkt.
– ON + 10 pkt.


Dnia 25.05.2018 r. Fundacja Incept informuje, iż przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 14.06.2018 – 20.06.2018. Formularze należy składać osobiście lub dostarczyć przez pocztę/kuriera do Biura Projektu ” SUPER PRZEDSIĘBIORCY” przy ul. Bujwida 34 a/4, 50-368 Wrocław. Dokumenty złożone poza terminem nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura, a nie data nadania.

Skip to content