Do pobrania

Do pobrania

 

 

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1, Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2, Karta oceny rekrutacyjnej

Załącznik nr 3, Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej

Załącznik nr 4, Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5, Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6, Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1, Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2, Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3, Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 4, Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5, Biznesplan

Załącznik nr 6, Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 7, Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

Załącznik nr 8, Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 9, Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10, Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia

Załącznik nr 11, Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

 

.

Dokumentacja związana z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego

.

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy złożyć w biurze Projektu – aby starać się o dofinansowanie działalności gospodarczej oraz otrzymanie wsparcia pomostowego.

W momencie składania dokumentów niezbędnymi są:

……..
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (wraz z załącznikami)
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

……..
……..

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

————————— Załączniki do wyżej wymienionego wniosku: —————————

1. Certyfikat ukończenia bloku szkoleniowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztw indywidualnych 

(Należy przygotować podpisaną kserokopię w/w dokumentu)

2. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy

(Należy przygotować kserokopię jakiegokolwiek dokumentu – zawierającego PESEL np. dowód osobisty. Kserokopię należy podpisać)

3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa

(Przygotowany, wydrukowany i podpisany dokument należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej)

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności

(Należy przygotować i opracować harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji)

5. Formularz-informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

(Należy pobrać wyżej wymieniony Formularz informacji de minimis. Wypełniacie Państwo tylko miejsca z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres) oraz NIP. Tylko i wyłącznie na tą chwilę to wystarczy (kolumna A: 1,2,3). Proszę pamiętać, by na 6 stronie złożyć podpis i datę w kolumnie E. Resztę informacji oprócz tych wyżej wymienionych należy przekreślić)

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej

(Należy pobrać wyżej wymienione oświadczenie, uzupełnić i złożyć podpis)

lub (w razie konieczności, jeżeli otrzymaliście Państwo pomoc de minimis – prosimy o dołączenie takiej informacji)

……..
oraz
……..

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

 

.

Dokumentacja związana z podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego

.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

Dokumentacja związana z realizacją zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

.

Wniosek o zmianę harmonogramu

Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące używanego środka trwałego

Oświadczenie sprzedającego dotyczące używanego środka trwałego

————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

.

Dokumentacja związana z rozliczeniem zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

.

 

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Rozliczenie Dotacji Inwestycyjnej

Rozliczenie Dotacji Inwestycyjnej – VAT

Szczegółowe zestawienie towarów i usług zawierające parametry techniczne lub jakościowe

.

Rozliczenie Wsparcia Pomostowego

 

.

—————————

Skip to content