Wsparcie udzielane w ramach projektu

Wsparcie udzielane w ramach projektu

Zadania realizowane w ramach projektu:

Wsparcie szkoleniowo doradcze

 1. DORADZTWO INDYWIDUALNE PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Indywidualne doradztwo o charakterze biznesowym, które będzie miało na celu pomóc Uczestnikowi Projektu na rozwinięcie wiedzy biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje danej osoby.
 2. SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Szkolenia obejmują niezbędny do prowadzenia własnej Działalności Gospodarczej zakres wiedzy i będą realizowane w grupach.W ramach realizacji zasad równościowych oraz w związku ze specyfiką grupy docelowej projektu wnioskodawca planuje zrealizować działania wspomagające Uczestnika Projektu:

  • Opieka nad dzieckiem/osobą zależną – w ramach wsparcia przewidziano zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi w zakresie wynajęcia opiekuna, usług świadczonych przez przedszkole/żłobek lub inną instytucję uprawnioną do sprawowania opieki nad dziećmi/osobami zależnymi lub osobę wskazaną przez Uczestnika Projektu w trakcie jego udziału w projekcie.

Wsparcie przedsiębiorstw

 1. ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (72 Beneficjentów Pomocy)
  Wynoszą średnio 22500 PLN/os. Wypłacane w formie zaliczkowo/refundacyjnej 90%/10%.
 2. WSPARCIE POMOSTOWE – w postaci wsparcia finansowego (1200 PLN/m-c x 12 m-cy x72os) oraz doradczego 10h x 72 Beneficjentów Pomocy
  Niezwykle istotne wsparcie, które pozwoli ugruntować pozycje nowoutworzonych firm na kolejne lata poprzez wsparcie finansowe (ZUS, podatki, czynsze etc.) oraz specjalistyczne wsparcie doradcze dotyczące indywidualnych potrzeb Beneficjenta Pomocy, m.in. prawo autorskie, pozyskiwanie funduszy na rozwój przedsiębiorstwa, podatki etc.
Skip to content