Rekrutacja

Rekrutacja

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (przyjmuje się, że osoba powyżej 29 r.ż., to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat), zamieszkujące na terenie wskazanych poniżej powiatów województwa podkarpackiego, które w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej oraz będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku od 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne

W projekcie będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu tj. na obszarze następujących powiatów:

 • jasielskiego
 • strzyżowskiego
 • brzozowskiego
 • przemyskiego ziemskiego
 • leskiego
 • bieszczadzkiego
 • niżańskiego
 • lubaczowskiego
 • kolbuszowskiego
 • leżajskiego
 • przeworskiego

W ramach projektu będą stosowane kryteria premiujące (tzn. kandydaci otrzymają dodatkowe punkty za przynależność do poniższych grup– max 18):

a) osoby w wieku od 50 roku życia – 1pkt.

b) osoby długotrwale bezrobotne – 1pkt.

c) kobiety – 3 pkt.

d) osoby niepełnosprawne – 3pkt.

e) bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 10 pkt.


 

Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony w dwóch okresach:

 • I okres rekrutacyjny (I TURA NABORU – zamknięta rekrutacja) wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym został przeprowadzony w terminie I kwartale 2018 r. Od dnia 8 stycznia do 19 stycznia 2018 r. można było składać dokumenty rekrutacyjne. W terminach od 23 stycznia do 28 stycznia 2018 r. zaplanowane były spotkania z doradcami zawodowymi.
 • II okres rekrutacyjny (II TURA NABORU – zamknięta rekrutacja) wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym została przeprowadzona w II kwartale 2018 r. Od dnia 4 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.  można było składać dokumenty rekrutacyjne. W terminach od 25 czerwca do 27 czerwca 2018 r. zaplanowane były spotkania z doradcami zawodowymi.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Skip to content